Помпени станции

 Помпените станции се инсталират на места, където водата не може да се придвижва гравитачно. Използват се за прехвърляне на пречистени или пречиствани води от едно ниво на друго ниво. Инсталират се (според случая) преди пречиствателната станция или след нея. Прилагат се успешна както в равнинни, така и в пресечени местности.